Exclusive Retåil Løcatiøns

EXCLUSIVE RETÅIL STØRES IN THE WØRKS… CURRENTLY BEING SEEN ØN Å BØDY NEÅR YØU!!! YOURS TRULY, THE S.O.B. *:}} / MRS. HOOK ‘*-*’. / “IT” ˚–˚ & ÇÇ/JDC [;}}}* -(PITCREW ’88’)